از خرد کردن ارزش دانه ها مهم

بيت /از خرد کردن ارزش دانه ها مهم

Top